13. srpnja 2024.

Caritas

BISKUPIJSKI CARITAS

Zagrebačka 5 A
88000 Mostar
036/328916; 036/328917; 036/328920; 036/328921
063/312693
caritas-mostar@tel.net.ba
www.caritas-mostar.ba
Majić, don Željko, ravnatelj


“Nazaret”, Centar za radno osposobljavanje osoba s razvojnim poteškoćama

Kneza Mihajla Viševića Humskog 21 A
88000 Mostar
036/328921
nazaret.mostar@gmail.com


Dječji vrtić „Sveti Josip”

Biskupa Buconjića 1 B
88000 Mostar
036/330994
vrtic.sveti.josip@tel.net.ba
www.vrtic-sveti-josip.ba


„Spes”, Centar za djecu, mlade i obitelj

Zagrebačka 8
88000 Mostar
036/310321
spes@tel.net.ba


„Logovita“, knjižara

Splitska 21
88000 Mostar
036/328020
logovita@tel.net.ba
www.logovita.ba


„Sveta obitelj”, Rehabilitacijski centar za osobe s posebnim potrebama

Kneza Mihajla Viševića Humskog 21 B-D
036/327537
rhc.sveta.obitelj@tel.net.ba
www.svetaobitelj.ba


„Emanuel”, Radionica za osobe s invaliditetom

Kneza Mihajla Viševića Humskog 21 B
88000 Mostar
036/327534


„RAD-DAR” d. o. o., Gospodarsko društvo za upošljavanje osoba s invaliditetom

Zagrebačka 5 A
036/328916
info@rad-dar.ba
www.rad-dar.ba


„Obiteljsko savjetovalište”, Upravni i socijalni centar

Zagrebačka 5 A
88000 Mostar
036/328916, 036/328917
caritas-mostar@tel.net.ba
www.caritas-mostar.ba


„Betanija”, Dom s hospicijem za stare i iznemogle osobe

Gojka Šuška b. b.
88300 Čapljina
036/806202
betanija.caritas@tel.net.ba
www.betanija.ba/


„Betlehem”, Radionica za osobe s invaliditetom

Gojka Šuška b. b.
88300 Čapljina
036/806202
radionica.betlehem@gmail.com


„Emaus”, Duhovno-obrazovni centar

Potoci b. b.
88208 Potoci
063/290153
info@emaus-mostar.com
www.emaus-mostar.com